Vår historie

DR. ING. OTTO FALKENBERG A/S OG ARCON AS

1946 - 1986

STARTEN AV SELSKAPET


Grunnlaget for etableringen av Dr. Ing. Otto Falkenberg A/S ("DROFALK") i 1946 var representasjonen for industrikonsernet E.I. Du Pont de Nemours & Co. Inc., Wilmington, Del., U.S.A.

I november 1946 ble Dr. Falkenberg oppsøkt av en representant fra Du Pont med forespørsel om han var interessert i å overta representasjonen i Norge for salg av fargestoffer og hjelpemidler fra konsernet's Organic Chemicals Department.

I desember reiste Dr. Falkenberg over til Wilmington for avsluttende forhandlinger. Til tross for at han hadde passert 60 år, var han full av ungdommelig pågangsmot og aksepterte Du Pont's forslag til representasjonsavtale. Dessuten bestemte han seg for å forlenge oppholdet i Wilmington til ut i januar 1946 for å søke å oppnå avtaler også med andre Du Pont avdelinger. Dette gikk i orden for Pigments, Industrial Chemicals og Petrochemicals avdelingene. Senere kom også andre avdelinger til som Textile Fibers, Plastics og Film.

Konstituerende generalforsamling ble avholdt 10. mars 1946 i Rådhusgt. 23 B med advokat Harald Strøm som juridisk rådgiver. Aksjekapital kr 40.000,-.

Før sin avreise til Wilmington hadde Dr. Falkenberg gjort grundige forberedelser til å bygge opp en salgsorganisasjon bl.a. med å treffe avtaler med følgende tidligere medarbeidere; Odd Maxwell Lea (tekstilingeniør), Sigmund Humlen (tekstilingeniør), Halvor Stavsholt (ekspedisjonsavdelingen), Odd Stavsholt (salgsmann), Astrid Krog (regnskap), Rudolf Dalby (lagerformann) og Bendix Chr. Blom (disponent).
Det var helt avgjørende å ha en slik organisasjon klar for å kunne ta seg av salg og distribusjon av et stort parti fargestoffer som Forsyningsdepartementet høsten 1945 hadde bestilt fra Du Pont for å sikre norske industribedrifters behov.

Før Dr. Falkenberg kom tilbake fra Wilmington, ble det ordnet med lagerlokaler, avtaler med Forsyningsdepartementet, søkt importlisens m.m. Vi var derfor "klare i startgropen" da de første partiene kom til landet og dermed sikret en "flying start" av salget.

I september 1947 kom Otto Falkenberg jr. inn som med-disponent med spesielt ansvar for salg til papirindustrien. Denne salgsavdelingen ble etterhvert utviklet til å bli en av de viktigste i "Drofalk".

 

DE FØRSTE ÅRENE 1946-1951

Dr. Falkenberg var spesielt opptatt av at Drofalk måtte skaffe seg "flere ben å stå på" i tillegg til Du Pont. Allerede fra starten fulgte han den strategi å skape en utvidet plattform for selskapets salgsvirksomhet ved i første rekke å sikre Drofalk representasjoner for selskaper med produksjon i Europa.

Eksempler på dette: Waardals Kjemiske Fabrikk, Unger Fabrikker, Petrochemicals Ltd., Styrene Copolymers Ltd. I de kommende 10-årene skulle det vise seg hvor viktig denne politikken kom til å bli.

Dr. Falkenberg engasjerte seg iherdig i salg av "nye produkter". I sine eldre år gikk han således personlig inn for salg av produkter som FOA-2 for tilsetning til fyringsoljer samt "DAC" Dry Acid Cleaner. Dette ga firmaet betydelige dekningsbidrag i årtier fremover.

For Du Ponts fargestoffer fikk vi raskt markedsandeler på 25-30%. Men høsten 1949 satte Norges Bank $-kursen opp fra 4,97 til 7,15 og resultatet ble at prisene i norske kroner over natten ble øket med 43-44%. Samtidig ble europeiske produsenter mer aggressive i sin markedsføring. Dette fikk nødvendigvis negative virkninger på vårt fargestoff-salg. Dette ble senere kompensert med at vi i 1949 kunne begynne salg av Du Ponts nylongarn til norske reperbaner for produksjon av "forløpere" til hvalfangstflåten.

Den store bøygen i den første 5-årsperioden var å skaffe importørlisenser. I og med at vi importerte råstoffer som var livsviktige for norsk industri, lyktes det oss i det store og hele å bli innvilget de nødvendige lisensene.

Selskapets omsetning økte fra kr 1.660.000,- i 1946 til kr 8.440.000,- i 1951.

 

1952 - 1959

Også i denne perioden ble det demonstrert hvor viktig det var å ha "mange ben å stå på". Fargestoff-salget gikk gradvis tilbake men takket være nye produkter, oppnådde vi til gjengjeld betydelige økninger i salget av bl.a. tekstilfiber og plastråstoffer.

Tekstilfiberavdelingen introduserte "stretch" nylongarn, 420 nylon, "Orton" akrylfiber, "Super Cordura" rayon samt "Lycra" elastomer garn.

Plastavdelingen startet salget av "Alathon" polyethylene fra 1954 og oppnådde en kraftig økning i de neste 5 årene. Senere kom andre nyutviklede produkter til som f.eks. "Delrin", "Teflon", Butacite" , "Elwax", "Elvanol", "Elvacite" m.fl.

Utenom Du Pont skaffet vi oss bl.a. nye representasjoner fra europeiske leverandører : Hickson & Welch Ltd (optiske hvitemidler samt ONT og DNT),  Weiller & Cie (filter), Rai-Tillies (virer), Manchester Oil Refinery (renseforsterkere), Frank & Schulte (malmer).

For å stå rustet til å videreutvikle de nye salgsmulighetene, ble staben styrket med ansettelse av Odd C. Holmen i 1956 og Eivind Terjesen i 1959.

I 1958 flyttet vi inn i nye, moderne kontorer i Maridalsveien 31 B.

I 1959 ble Du Pont de Nemours International S.A. ("DISA") etablert i Genève for å styrke nærheten til det stadig viktigere europeiske markedet. Dette ble også innledningen til en ny epoke der Du Pont utbygget sine produksjonsanlegg i Europa og etterhvert også opprettet sine egne salgskontorer i enkelte geografiske områder.

Drofalk's salg økte fra kr 6.438.000 i 1952 til 9.420.000 i 1959.

1960 - 1969

Dette ble en spesielt viktig periode med kraftig økning i salget. Du Pont bygget fabrikker i Europa for produksjon av syntetfibre i første omgang "Orlon" - senere også "Dacron" og "Lycra".

Innen plastsektoren startet produksjonen i Europa også av "engineering resins" som "Delrin" acetal og "Zytel" nylon. Senere kom også produksjon av "Mylar" polyester film som skulle vise seg å bli et meget viktig produkt for oss. Dette ga oss mange store salgsmuligheter men - dessverre for oss - ble vårt hovedprodukt for plast "Alathon" trukket tilbake fra det europeiske marked.

Sammen med Sachtleben etablerte Du Pont i 1961 det nye selskapet Pigment-Chemie, Homberg, for produksjon av titandioksyd.

Det var meget viktig at vi ble tilbudt representasjonen for Pigment-Chemie i Norge samtidig som vi fikk beholde salget av titandioksyd ("Ti-Pure") fra Du Pont's fabrikker i U.S.A.

Vi inngikk representasjonsavtale med følgende nye leverandører: Avebe (stivelse) fra 1960, Rohner (fargestoffer) fra 1960, Grünau (hjelpmidler) fra 1961, Cellier fra 1964 og Buckman Laboratories fra 1965.

I 1960 sa Unger Fabrikker opp avtalen med oss fordi man ønsket å overta markedsføringen selv. Dette ble delvis kompensert med avtalen med Grünau. Oppsigelse også fra Weiller p.g.a. fusjon med et annet større selskap.

I 1969 ble representasjonen for Textile Fibers Department oppsagt idet markedsføringen fra 1970 skulle overføres til Du Pont Nordiska med Bendix Chr. Blom som en midlertidig konsulent for det norske markedet.

Oppsigelsen medførte at vi dessverre ikke lenger hadde noen salgsoppgaver for Eivind Terjesen som sluttet hos oss ved utgangen av 1. halvår 1970.

Salgsorganisasjonen ble styrket med Carl S. Biørnstad (1963), Gunleik Blårud (1963) og Arvid Antonsen (1969).

Drofalk's salg økte fra kr 10.820.000,- i 1960 til kr 18.370.000 i 1969.

Grunnleggeren av "Drofalk", Dr. ing. Otto Falkenberg, døde 23. januar 1969 - 84 år gammel. Både som menneske og forretningsmann vil han for alltid stå som et lysende eksempel for alle medarbeiderne i Drofalk.

Det å starte et såvidt stort selskap i en alder av 60 år vitner om et  usedvanlig pågangsmot og helt til sin død viste Dr. Falkenberg en levende interesse for Drofalk's ve og vel.


1970 - 1979

I dette ti-året kunne vi glede oss over en fortsatt kraftig økning bl.a. takket være en rekke nye representasjoner:

 • 1970 : Ebnöter - dispersjonspulver for bygningsindustrien
 • 1972 : Stymer - polystyren
  • Industrial Colours - fluoriserende pigmenter
  • Bühler - plastmaskiner
 • 1973 : Scapa North America, SNA-filter
  • Plastanol - bindemidler
  • Kemira Oy - ny avtale for preserveringsmidler for papirindustrien
 • 1974 : Krofta - anlegg for fibergjenvinning av papir
 • 1975 : Zeofinn - aluminiums-silikater
  • Sansui og andre Hi-Fi leverandører
 • 1978 : Bim Kemi - produkter for papirindustrien
 • 1979 : Boston - PVC chips
  • Cleanodan

Samtidig mistet vi representasjonen for Avebe og Styrene Copolymers Ltd. - i begge tilfeller som følge av fusjoner med andre, større eiergrupper. Samarbeidet med Buckman avsluttes, men vi fikk en god erstatning i Kemira. Du Pont nedla sin produksjon av fargestoffer i 1980 men vi fikk beholde interessante leveranser av Du Pont's hjelpemidler, bl.a. "Zepel" for impregnering av tekstiler.

Høsten 1975 besluttet styret å innlede et samarbeid med A/S Pro-Sonic for salg av Hi-Fi utstyr. Vi fikk representasjoner for Sansui - senere også for leverandører av høytalere og annet utstyr. I de kommende årene etablerte vi oss som en av de større norske importører i Hi-Fi bransjen og allerede i 1979 kom vår Hi-Fi avdeling opp i en omsetning på kr 6.655.000,- og med en avanse på ca. 18%.

i 1975 ble Chr. Fr. Blom - student N.H.H. - deltidsansatt for spesielt å arbeide som konsulent for den planlagte Hi-Fi avdelingen.

Erik Falkenberg tiltrådte som visedisponent i oktober 1977 med tanke på at han skulle overta som disponent i 1980. Etter 1 års prøvetid valgte han å gå tilbake til shipping.

Høsten 1979 bestemte Otto Falkenberg og Bendix Chr. Blom seg for å tre tilbake som disponenter ved utgangen av året. Styret besluttet å utnevne Carl S. Biørnstad til disponent fra 01.01.1980 og samtidig at han, Gunleik Blårud og Arvid Antonsen fra samme tidspunkt skulle fungere som avdelingsledere med fullt ansvar for sine respektive agenturer og markedsføring til tilsvarende kundegrupper.

Selskapets salg økte fra kr 16.750.000 i 1971 til 39.002.000,- i 1979.


1980 - 1989

Dette ti-året begynte med at vi fikk en meddelelse fra DISA, Genève, om at man ønsket å overføre markedsføringen av plastråstoffer og film til Du Pont Nordiska fra 01.01.1981. Odd C. Holmen ble heldigvis tilbudt stillingen som kontorsjef ved Nordiska's kontorer i Oslo.

I vårt siste arbeidsår for Du Pont - 1981 - kom vårt samlede salg av plast og film opp i hele kr 9,186.000,-. Tapet av dette salget ville bli meget følsomt, og det var spesielt nødvendig å finne nye salgsoppgaver med stor inntjening. Det var små muligheter for nye representasjoner innen vårt tradisjonelle arbeidsområde - industri råstoffer - fordi de aller fleste ledende produsenter var gått over til markedsføring gjennom sine egne salgskontorer.

Salget av Hi-Fi produkter i slutten av 70-årene hadde fått en lovende start. Vi bestemte oss for å utvide vår virksomhet innenfor forbrukervare-sektoren. Våren 1981 ble det besluttet å fusjonere Erik Guldvik & Sønn A/S med Drofalk og samtidig flytte inn i Guldvik's kontorer i Chr. Michelsensgt. 65. Guldvik var en betydelig leverandør innen "Sport og fritid" hvor det var forventet et stort vekstpotensiale.

Guldvik-divisjonen hadde en kraftig salgsøkning i 1982 og 1983 og ga oss en beregnet brutto-avanse på kr 6.376.000,- i disse to årene. I 1984 kom det imidlertid et kraftig omslag - delvis p.g.a. Guldvik's sykdom. Salget gikk sakte tilbake samtidig som tapene på utestående fordringer ble foruroligende store. Guldvik's hovedleverandør Mäser sa opp representasjonen for fritidsklær pr. 31.12.84.
Også i sportsutstyr fikk vi en lignende, negativ utvikling, slik at også dette salget måtte avsluttes ved utgangen av 1984.

Salget av Hi-Fi produkter utviklet seg meget bra i 1980-1982. Omsetningen i disse tre årene ble ialt kr 24.040.000,- og den tilsvarende bruttofortjeneste ble kr 3.310.000,-.
1982 ble et meget dårlig år for Hi-Fi bransjen i Norge og forhandlere levde i stadig større grad på kredit fra importørene. Vi opplevde økende tap på utestående fordringer. Det ga oss dessuten adskillig hodebry at etablerte salgsrutiner ikke ble etterlevd. Under disse omstendigheter kom Drofalk's styre i begynnelsen av 1983 til at avtalene med Pro-Sonic og Sansui skulle sies opp med virkning fra 30.04.1983. Den senere utvikling i bransjen viste at dette var en riktig beslutning.

Vår avtale med Stymer OY ble oppsagt pr. 30.06.1982. Stymer OY ble i 1981 overtatt av det store finske industrikonsernet Neste OY som tidligere hadde etablert sitt eget salgskontor i Norge. I årene 1980-82 hadde vi et samlet salg av polystyren på kr 12.472.000,-.

I styremøte 30.06.1980 meddelte Otto Falkenberg at han ønsket å fratre sin daværende stilling pr. 31.12.1980. Etter at både Otto Falkenberg og Erik Falkenberg var fratrått i Dr. Ing. Otto Falkenberg A/S, var det naturlig å gi selskapet et nytt navn. Det nye navnet - ARCON AS - ble registrert i Oslo Handelsregister 10.12.1982.

I forbindelse med fusjoneringen med Erik Guldvik og Sønn A/S, ble holding selskapet Sisco A/S etablert i 1981 - registrert 08.09.1981 - med ansvar for den daglige ledelsen av Dr. Ing. Otto Falkenberg A/S. De gamle aksjonærene i Drofalk solgte sine ialt 80 aksjer til Sisco A/S - samlet pålydende kr 320.000,-. Ved fusjoneringen tegnet Erik Guldvik 20 aksjer à kr 4.000,- slik at aksjekapitalen i Drofalk ble øket til kr 400.000,-.

Våren 1985 vurderte Bendix Chr. Blom og Chr. Fr. Blom flere alternativer for endringer av sine eierforhold i Arcon/Sisco og kom til at en ønskelig løsning ville være å tilby sine ialt 74 aksjer i Sisco A/S til sine "gamle" medarbeidere; Carl S. Biørnstad, Gunleik Blårud og Arvid Antonsen. Denne overtagelsen ble gjennomført i .h.h.t. avtale av 16.10.1985.

Ved oppnådd aldersgrense -67- år i 1982 ble det avtalt at Bendix Chr. Blom 
skulle fortsette sitt salgsarbeide i Arcon AS på 1/3-tid (det ble i realiteten nærmere 1/2-tid) og med tilsvarende reduksjon i gasjen. Arcon's tilleggspensjon skulle begynne å løpe fra hans fratredelse som skjedde i 1992. Hans salgsarbeide skulle omfatte optiske hvitemidler fra Hickson & Welch, hjelpemidler fra Du Pont, hjelpemidler fra Grünau, Teflon krympeslanger og fargestoffer fra Rohner. Blom avsluttet dette salgsarbeidet i 1992 - ved oppnådde 76 år.

Salget økte i perioden 1980 - 1989 fra kr 45.000.000 til 64.000.000,-

I perioden 1990 til 1996 fra 64.000.000,- til 88.000.000,-.